Methode

Leren met Uk & Puk

De pedagogisch medewerkers van SKLM werken volgens een totaalprogramma genaamd Uk & Puk. Behalve aan spraak en taal werkt het programma aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn. Het werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Hierdoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1.

Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema 'Ik ga naar de basisschool'. Kinderen op de dagopvang ontwikkelen zich op een speelse manier met de pop Puk. Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen, bijvoorbeeld ziek zijn. Hij biedt troost en is een vriendje waarbij baby's, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Puk is de schakel tussen de pedagogisch medewerker en het kind.

Het volgen van de ontwikkeling van uw kind

De overgang van de dagopvang naar de basisschool is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het kind. Om deze overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er veel aandacht voor een doorlopende ontwikkelingslijn. Dit houdt in dat de kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling vanaf het moment dat zij de dagopvang gaan bezoeken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten. De ouders worden jaarlijks uitgenodigd om de observaties te bespreken. De speelleergroepen werken volgens het overdrachtsinstrument het ‘meeneemboekje'. Het meeneemboekje is een middel waarmee de pedagogisch medewerker haar indruk over de ontwikkeling doorgeeft aan de toekomstige leerkracht. Uiteraard dienen de ouders voorafgaand toestemming te verlenen aan deze vorm van overdracht.

Werken met baby’s

Pedagogisch medewerkers op de babygroep werken volgens 4 uitgangspunten:

  • De baby emotioneel ondersteunen,
  • Respect hebben voor de autonomie van de baby,
  • De baby structuur en continuïteit bieden,
  • Aan de baby vertellen wat er gebeurt.