Methode

Leren met Uk & Puk

Op alle dagopvang en speelleergroepen van SKLM werken we met een VVE programma, Uk en Puk. Hierbij worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd. In het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wat hierbij van belang is dat wij de groepen passend hebben ingericht met materialen die deze ontwikkeling bevorderen. Ook worden ouders betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. Zo ontstaat meer het gevoel van samen werken aan de ontwikkeling van het, voor ouders, kostbaarste bezit.

Het volgen van de ontwikkeling van uw kind

De overgang van de dagopvang naar de basisschool is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het kind. Om deze overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er veel aandacht voor een doorlopende ontwikkelingslijn. Dit houdt in dat de kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling vanaf het moment dat zij de dagopvang gaan bezoeken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten. De ouders worden jaarlijks uitgenodigd om de observaties te bespreken. De speelleergroepen werken volgens het overdrachtsinstrument het ‘meeneemboekje'. Het meeneemboekje is een middel waarmee de pedagogisch medewerker haar indruk over de ontwikkeling doorgeeft aan de toekomstige leerkracht. Uiteraard dienen de ouders voorafgaand toestemming te verlenen aan deze vorm van overdracht.

Werken met baby’s

Pedagogisch medewerkers op de babygroep werken volgens 4 uitgangspunten:

  • De baby emotioneel ondersteunen,
  • Respect hebben voor de autonomie van de baby,
  • De baby structuur en continuïteit bieden,
  • Aan de baby vertellen wat er gebeurt.