Kwaliteit

Elke week worden zo’n 300 kinderen aan de zorg van de SKLM toevertrouwd. Dat vertrouwen nemen wij heel serieus. We zorgen er dan ook voor dat het met de hygiëne en veiligheid op onze locaties goed zit. Hiervoor volgen wij de richtlijnen van de GGD en de brandweer.
Bij SKLM vormen de vier pedagogische basisdoelen de onderlegger van ons pedagogisch beleid en het pedagogisch handelen van onze pedagogisch medewerkers. Diverse inspecteurs van de GGD hebben tijdens hun inspecties op onze locaties onderstaande voorbeelden uit de praktijk waar genomen;

Bieden van emotionele veiligheid.
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.

Observatie: De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of de vraag van een kind. De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen mogen. Ze geven regelmatig complimenten, zoals "Goed gedaan", "Knap van jou". De kinderen zoeken actief contact met de beroepskrachten; de interacties zijn vriendelijk en hartelijk.


Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.

Observatie: Het spelmateriaal wat wordt aangeboden past bij de leeftijd, ontwikkelingsfase, lichamelijke en geestelijke mogelijkheden van een kind. Het materiaal maakt emoties los van plezier, verrassing, verwondering, ongeduld of teleurstelling. Er is spelmateriaal om individueel mee te spelen maar ook in groepsverband. Beroepskrachten stimuleren de kinderen zelf hun keuzes te maken voor spelmateriaal en daarnaast stimuleren ze de kinderen om spelmateriaal te kiezen dat bijdraagt in hun ontwikkeling. De kinderen zijn aan het knutselen; verven, tekenen, ook zijn ze druk bezig met een computerspel en voetbaltafel. De kinderen zijn vrolijk en hebben het zichtbaar naar de zin.


Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie.
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.

Observatie: De kinderen spelen samen een fantasie spel, ze bakken een perentaart in de poppenkeuken en zijn de tafel gezellig aan het dekken. De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). Zij benoemen en belonen het als kinderen een (bijna) conflict zelf hebben opgelost.


Overdracht waarden en normen
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn.

Observatie: Beroepskrachten laten respect zien voor ieder kind; kinderen mogen zijn wie zij zijn. Kinderen krijgen uitleg en begeleiding om met elkaars verschillen om te gaan. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen laten uitpraten).

Inspectierapporten

Door hieronder op de locatie van uw opvang te klikken kunt u het inspectieraport inzien op de website van de landelijke registratie kinderopvang.

Dagopvang waar speelleergroep een onderdeel van is:

Buitenschoolse opvang:

 

Kwaliteitsnormen

De SKLM voldoet aan alle eisen van kwaliteitsnormen voor accommodaties in de kinderopvang (Handleiding Kwaliteitsstelsel Kinderopvang).

 

Leerbedrijf

Leerbedrijf De SKLM is een door Calibris (voorheen OVDB) erkend leerbedrijf. Wij werken met stagiaires. De stagiaires worden begeleid door gecertificeerde werkbegeleiders. De stagiaire volgt een beroepsopleidende leerweg (BOL) en staat boventallig op de groep. 

 

Samenwerking Kinderoefentherapeut, logopediste, ergotherapeuten wijkverpleegkundige

De samenwerking heeft een meerwaarde voor de kinderen en ouders die gebruik maken van de kinderopvang. De pedagogisch medewerkers kunnen bij twijfel direct contact opnemen met een van de betrokken partijen en vragen met hun mee te kijken. Pedagogisch medewerkers zijn vervolgens in staat ouders goed te informeren en te adviseren om in geval van eventuele achterstanden contact op te nemen met de huisarts of wijkverpleegkundige (JGZ). Ondersteuning of behandeling van genoemde partijen is direct mogelijk waarbij als behandelruimte gekozen kan worden voor de praktijkruimte en/of opvanglocatie. De kinderoefentherapeut behandeld de kinderen van 0 tot 2 jaar desgewenst bij u thuis. Uiteraard zijn en blijven ouders vrij in het maken van een keuze voor een zorgaanbieder.

 

Inloopspreekuur wijkverpleegkundige

Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Iedere ouder heeft wel eens vragen of twijfels over het opvoeden van zijn of haar kind. Dit is vanzelfsprekend en vaak goed binnen het gezin op te lossen. Soms zijn vragen niet eenvoudig op te lossen of zijn ouders gebaat bij een deskundig advies.

Ieder kind is uniek en iedere leeftijd vereist andere vaardigheden. Tijdens het inloopspreekuur kunnen ouders terecht voor advies en zo nodig begeleiding.

Het doel van het inloopspreekuur is het creëren van een laagdrempelige voorziening voor ouders zodat zij opvoedingsvragen kunnen stellen in de vorm van een inloopspreekuur op de dagopvanglocaties. De spreekuren worden een aantal keer per jaar vormgegeven door de wijkverpleegkundige. Op de locaties hangt een poster met data waarop de wijkverpleegkundige aanwezig is.

Ouders kunnen terecht met vragen over onder andere; opvoeden zoals zindelijkheid, slaapgedrag, faalangst, eetproblemen, spraakproblemen, niet luisteren, druk gedrag en omgaan met een echtscheiding.