Oudercommissie

De SKLM heeft een Oudercommissie (OC) met ouders die de dagopvang en de Buitenschoolse Opvang (BSO) vertegenwoordigen.

Doel

De oudercommissie heeft het doel om: de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen; de communicatie te bevorderen tussen ouders en het personeel van de kinderopvang en tussen ouders onderling; te adviseren ten aanzien van kwaliteit.

Bij de advisering over kwaliteit moet o.a. gedacht worden aan het Pedagogisch Beleidsplan, voedingsaangelegenheden, huisvesting, spel-en activiteitenbeleid en tariefstelling.

De OC bepaalt haar werkwijze zelf en heeft deze vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. De OC komt twee keer per maand bijeen en behandelt de op dat moment geldende thema´s en adviestrajecten.

Als u opmerkingen, vragen of klachten heeft, dan kunt u deze melden via oudercommissie.sklm@gmail.com.

Wilt u deel uitmaken van de oudercommissie? Meldt u dan aan via de mail, wij nodigen u graag uit voor de volgende vergadering!