Oudercommissie

De SKLM heeft een Oudercommissie (OC) bestaande uit ouders die de dagopvang en de Buitenschoolse Opvang (BSO) vertegenwoordigen.

Doel

De oudercommissie stelt zich ten doel:

  • de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  • de communicatie te bevorderen tussen ouders en het personeel van de kinderopvang en tussen ouders onderling;
  • te adviseren ten aanzien van kwaliteit.

Bij de advisering betreffende kwaliteit moet o.a. gedacht worden aan het Pedagogisch Beleidsplan, voedingsaangelegenheden, huisvesting, spel-en activiteitenbeleid en tariefstelling.

De OC bepaalt haar werkwijze zelf en heeft deze vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. De OC komt tweemaandelijks bijeen en behandelt de op dat moment geldende thema´s en adviestrajecten.

Mocht u opmerkingen, vragen of klachten hebben, dan kunt u deze melden via oudercommissie.sklm@gmail.com.

Zou u deel willen uitmaken van de oudercommissie? Meldt u dan aan via de mail, dan nodigen wij u graag uit voor de volgende vergadering!