Methode

Leren middels Uk & Puk

De pedagogisch medewerkers van de SKLM werken volgens de methode Uk & Puk. Uk & Puk is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Uk & Puk aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn. Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema 'Ik ga naar de basisschool'. Kinderen op de speelleergroep ontwikkelen zich op een speelse manier met de pop Puk. Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen, zoals ziek zijn. Hij biedt troost en is een vriendje waarbij baby's, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Puk is de schakel tussen de pedagogisch medewerker en het kind.

Het volgen van de ontwikkeling van het kind

De overgang van de speelleergroep naar de basisschool is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het kind. Om deze overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen is er veel aandacht voor een doorlopende ontwikkelingslijn. Dit houdt in dat de kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling vanaf het moment dat zij de speelleergroep bezoeken. De speelleergroepen werken volgens het overdrachtinstrument 'het meeneemboekje'. Het meeneemboekje is een middel waarmee de speelleergroepleidster haar indruk over de ontwikkeling doorgeeft aan de toekomstige leerkracht. Uiteraard dienen de ouders voorafgaand toestemming te verlenen aan deze vorm van overdracht.