VVE Methode

Met trots kunnen wij zeggen dat de speelleergroepen van SKLM vanaf 1 mei 2019, na veel inspanning in de kwaliteitsverbetering, VVE locatie zijn!

VVE staat voor Voor en Vroegschoolseschoolse Educatie oftewel van de peuteropvang tot en met groep 2 een goed aanbod voor kinderen, zodat ze zonder achterstand in groep 3 kunnen starten. Er ontstaat hierdoor een doorlopende leer- en ontwikkellijn met consultatiebureaus en scholen.

Om te mogen werken als VVE locatie moet je aan strengere eisen voldoen dan een locatie die geen VVE biedt. Zo is iedere pedagogisch medewerker die op een VVE groep werkt in het bezit van een VVE diploma met de daarbij behorende eisen aan taalniveau.

Leren Middels Uk & Puk

Op alle dagopvang en speelleergroepen van SKLM werken we met een VVE programma, Uk en Puk. Hierbij worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd. in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling Wat hierbij van belang is dat wij de groepen passend hebben ingericht met materialen die deze ontwikkeling bevorderen. Ook worden ouders betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. Zo ontstaat meer het gevoel van samen werken aan de ontwikkeling van het, voor ouders, kostbaarste bezit.